โครงการรังวัดตรวจสอบและจัดทำแผนที่กายภาพเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2554)