โครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลตำแหน่งหลักประกันในระบบ GIS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2556)