โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)