ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ชื่อโครงการ : ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550) เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลค่าโครงการ 95.90 ล้านบาท ลักษณะโครงการ นำเข้าแผนที่ขอบเขตนิคมสร้างตนเอง แผนที่แปลงถือครองที่ดิน แผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  Read More
  • Geographic
 • งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ชื่อโครงการ : จ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของโครงการ : คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.55 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการสำรวจรังวัดขอบเขตพื้นที่โครงการ จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  Read More
  • Survey&map
 • งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เจ้าของโครงการ : บริษัท เหมราชฯ มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 1.09 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัดรอบพื้นที่ พร้อมปักหมุดแนวเขต จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
  Read More
  • Survey&map
 • ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง  (ปี พ.ศ. 2549)

  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง (ปี พ.ศ. 2549)

  ชื่อโครงการ : ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง (ปี พ.ศ. 2549) เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.55 ล้านบาท ลักษณะโครงการ นำเข้าแผนที่ขอบเขตนิคมสร้างตนเอง แผนที่แปลงถือครองที่ดิน แผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  Read More
  • Geographic
 • โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557)

  โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 5.17 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืนให้สนับสนุนการทำงานในด้านการติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืนให้สามารถพิจารณาการอนุมัติในขั้นตอนต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น
  Read More
  • Develop
 • จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558)

  จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558)

  ชื่อโครงการ : จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558) เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 14.20 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจกำหนดแนวเขตทาง และสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตทาง ประเมินราคาทรัพย์สิน ปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารค่าทดแทน นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าระบบสารสนเทศของ รฟม.
  Read More
  • Property
 • งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 1.87 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการและแสดงผลข้อมูลเสาส่งสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และข้อมูลของแหล่งผลิตไฟฟ้า พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลข้อมูลสภาพน้ำของเขื่อนในความรับผิดชอบของ กฟผ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของรากฎรของเขื่อน ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่การทำเหมือง ในพื้นทีเหมืองแม่เมาะ
  Read More
  • Develop
 • จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่ง ในบริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2556) เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 16.95 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหมุดหลักฐานทางดิ่งเดิม และจัดทำหมุดหลักฐานทางดิ่งเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ที่มีความเหมาะสม รังวัดหาค่าระดับ รวมทั้งค่าพิกัดทางราบของหมุดทางดิ่งทั้งหมด จัดสร้างแผนที่แสดงชั้นระดับความสูง
  Read More
  • Survey&map
load more hold SHIFT key to load all load all