ข่าวและกิจกรรม

งานสงกรานต์ประจำปี 2559 ของบริษัท 


เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 
ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไป

..................................................................................................................

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มาศึกษาดูงาน 


บริษัท นูแมพ จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่4 คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาภูมิศาสตร์ รวมจำนวน 47 ท่าน ที่มาศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

..................................................................................................................

นูแมพ เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal

บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนาของ GISTDA
เรื่อง การให้บริการ "ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ"
(National Geo-informatics infrastructure Services : NGIS Map Portal)

..................................................................................................................

การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์

บริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกองจัดกรรมสิทธิ์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2

..................................................................................................................

งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด

เนื่องในวันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับวันครบรอบที่ได้ก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด
ซึ่งในปีนี้จะครบรอบปีที่ 21 จึงได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานทุกคน

..................................................................................................................

งานนิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015

ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
ได้เชิญ บริษัท นูแมพ จำกัด เข้าร่วมจัดบูธในงานนิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015
“More Sharing, More Power” เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับทางหน่วยงานต่างๆ

..................................................................................................................

ขอบข่ายการให้บริการ

งานสำรวจและจัดทำแผนที่
  การให้บริการงานสำรวจและจัดทำแผนที่อันประกอบด้วย งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อใช้ในการ ออกแบบ การก่อสร้าง หรืองานวางแผนโครงการ ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยรูปแบบของการจัดทำแผนที่ ขึ้นอยู่กับความต้อง...
งานด้านพัฒนาระบบ MIS, GIS
   ในการให้บริการงานด้านระบบงานสารสนเทศข้อมูล (MIS-Management Information System) และระบบงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic Information System) นั้น บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของะบบงานทั้งสองนี้ ...
งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
   ทางบริษัทได้จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ที่ต้องอาศัยความละเอียดถูกต้องทั้งทางด้านทิศทางและระยะทาง ซึ่งรูปแบบของงานไม่ว่าจะเป็นงานการวางผังโครงสร้าง งานกำหนดตำแ...
งานจัดทำระบบแผนที่ภาษี
   งานที่ปรึกษาและการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน โรงเรือน และป้าย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้พั...
งานที่ปรึกษาด้านการสำรวจ
  บริษัทก่อตั้งขึ้นจากบุคลากรที่สำเร็จทางวิศวกรรมสำรวจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบุคลากรแต่ละคนก็มีประสบการณ์งานที่ผ่านมาในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป และมีอายุงานเฉลี่ยระหว่าง 7-20 ปี การรวมตัวกันของบุคลากรเหล่านี้ จึงมุ่งหวั...
งานประเมินอสังหาริมทรัพย์
  เป็นการให้บริการจัดทำการสำรวจเพื่อการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคางานอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีบุคลากรที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ผ่านการทดสอบเป...

.

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++