ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลตำแหน่งหลักประกันในระบบ GIS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลตำแหน่งหลักประกันในระบบ GIS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง   (ปี พ.ศ. 2549)

เจ้าของโครงการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง

ชื่อโครงการ  งานสำรวจและนำเข้าข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่รวม 1252.01 ตารางกิโลเมตร (ปี พ.ศ. 2550)

เจ้าของโครงการ  บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจและนำเข้าข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่รวม 1252.01 ตารางกิโลเมตร


ชื่อโครงการ  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

เจ้าของโครงการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง

ชื่อโครงการ  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

เจ้าของโครงการ  สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต


ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)

เจ้าของโครงการ  การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS

ชื่อโครงการ  โครงการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการจัดทำข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ประมาณ 90,000 แปลง (ปี พ.ศ. 2549)

เจ้าของโครงการ  กรมที่ดิน


อ่านเพิ่มเติม: โครงการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++