ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ชื่อโครงการ งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554)

เจ้าของโครงการ สำนักการคลัง  กรุงเทพมหานคร


อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ


ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า) บริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2557)

เจ้าของโครงการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า)

ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร


ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ


ชื่อโครงการ โครงการรังวัดตรวจสอบและจัดทำแผนที่กายภาพเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2554)

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรังวัดตรวจสอบและจัดทำแผนที่ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช.


ชื่อโครงการ โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557)

เจ้าของโครงการ กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2


ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ปี พ.ศ. 2554)

เจ้าของโครงการ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++