ด้านสำรวจและจัดทำแผนที่

ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนที่ด้วยภาพดาวเทียม Google Earth

เจ้าของโครงการ  บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดทำแผนที่ด้วยภาพดาวเทียม Google Earth


ชื่อโครงการ  งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท.

เจ้าของโครงการ  สถานี ปตท. 

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท.


ชื่อโครงการ  งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เจ้าของโครงการ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชื่อโครงการ  โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่ง ในบริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่ง

ชื่อโครงการ  งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

เจ้าของโครงการ  บริษัท เหมราชฯ

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช


ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วม และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วม


ชื่อโครงการ  งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล (Silverlake) พัทยา

เจ้าของโครงการ  ภูผาชล พัทยา

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม contour ในโครงการ ภูผาชล (Sliverlake) พัทยา

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++