หน่วยงานราชการ

                                                                              กรม

          สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร                สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร           สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร       สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


                                                                                                                              

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมสหกรณ์           สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม                 กรมทรัพยากรน้ำ            


                                                                                                                           

                       กรมที่ดิน                                    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                         กรมทางหลวง                                 กรมควบคุมมลพิษ                   


                                                                                                   

               กรมโยธาธิการและผังเมือง                              กรมทางหลวงชนบท                              กรมขนส่งทางบก                      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 


                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     สถาบันพระปกเกล้า                             กรมวิชาการเกษตร                        สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร                                                                                                             

           

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          มหาวิทยาลัยบูรพา                                           
หน่วยงานท้องถิ่น

                                                                                          

                       เมืองพัทยา                                               ทต.ไทรม้า                                            ทต.บางปู                                      อบจ.อุดรธานี


                                                                                            

                   ทม.สมุทรสงคราม                                        อบต.ศาลาแดง                                     อบต.บางพลีใหญ่                                    อบต.บางบ่อ


                                                                                                

                      อบต.บางเสาธง                                        ทต.หนองไม้แดง                                       อบต.บางคูรัด                                        ทต.นาป่า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

                                                                                                

        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                 การประปาส่วนภูมิภาค                        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                         GISTDAหน่วยงานเอกชน

                                                                                                                           

                    บ.กรุงเทพธนาคม                                 THE ERAWAN GROUP                                        ESRI                              บ.ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง  

 

                                                                                           

บ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนแมเนจเมนท์                       Pasco(Thailand)                                 บ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์                          บ.พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

 

         

                        ปตท.                                                 บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

      


 

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++