หน่วยงานราชการ

                                                                              กรม

          สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร                สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร           สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร       สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


                                                                                                                              

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมสหกรณ์           สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม                 กรมทรัพยากรน้ำ            


                                                                                                                           

                       กรมที่ดิน                                    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                         กรมทางหลวง                                 กรมควบคุมมลพิษ                   


                                                                                                   

               กรมโยธาธิการและผังเมือง                              กรมทางหลวงชนบท                              กรมขนส่งทางบก                      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 


                                                                                                                                

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     สถาบันพระปกเกล้า                             กรมวิชาการเกษตร                        สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร                                                                                                             

           

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          มหาวิทยาลัยบูรพา                                           
บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++