งานประเมินอสังหาริมทรัพย์

 

เป็นการให้บริการจัดทำการสำรวจเพื่อการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคางานอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีบุคลากรที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้ประเมินหลัก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สิน อีกทั้งบริษัทยังได้ผนวกเอาเทคโนโลยีที่บริษัทมีความถนัด ได้แก่ การสำรวจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องสูง ตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยในงานด้านการประเมินทรัพย์สิน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจจัดทำแผนที่เพื่อแสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตรใหม่ ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ของกรมทางหลวงและงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น


บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++