งานที่ปรึกษาด้านการสำรวจ

 

บริษัทก่อตั้งขึ้นจากบุคลากรที่สำเร็จทางวิศวกรรมสำรวจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบุคลากรแต่ละคนก็มีประสบการณ์งานที่ผ่านมาในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป และมีอายุงานเฉลี่ยระหว่าง 7-20 ปี การรวมตัวกันของบุคลากรเหล่านี้ จึงมุ่งหวังที่จะรับใช้ประเทศชาติและพัฒนางานทางด้านสำรวจให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับงานในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางบริษัทจึงรับเป็นที่ปรึกษางาน หรือแก้ปัญหางานสำรวจ และงานทางด้านวิศวกรรม ได้แก่

1)    งานด้านวิชาการ

2)    การแก้ปัญหาทางเทคนิค

3)    งานวางแผนโครงการที่เกี่ยวกับงานสำรวจ

4)    งานสำรวจรังวัดขั้นสูง

5)    งานสำรวจและออกแบบด้วยรูปถ่ายทางอากาศ

6)    ให้คำแนะนำวิธีการหรือทางเลือกในการสำรวจหาข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

        เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกต่อการใช้ข้อมูล งบประมาณ เป็นต้น

7)    งานจัดสร้างระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ประสานกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

8)    งานออกแบบถนนทางยกระดับ สะพาน และงานโครงสร้าง           

             

ปัจจุบันบริษัท ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อประกอบการให้บริการทางด้านที่ปรึกษา เช่น

1)    สแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ Transparency Adaptor ซึ่งสามารถที่จะสแกนฟิล์มหรือ Slide เพื่อผลิตงาน ทางด้านรูปถ่าย

2)    เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System), GNSS (Global Navigation Sattellite System)

        ซึ่งสามารถหาพิกัดในวิธีการแบบ DGPS (Differential Global Positioning System) และในแบบ Network

        Adjustment ซึ่งจะให้ความถูกต้องที่สูงขึ้น

3)    ระบบปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) โดยได้จัดหาชุดโปรแกรม

        เช่น ArcGIS, ArcView และ Mapinfo มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และผลิตผลงาน รวมทั้งพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ

        ภูมิศาสตร์ในบริษัทให้ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++