งานจัดทำระบบแผนที่ภาษี

  

งานที่ปรึกษาและการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน โรงเรือน และป้าย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้พัฒนาระบบโปรแกรมและวิธีการดำเนินการต่างๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แต่หากหน่วยงานมีความต้องการของระบบปลีกย่อยที่แตกต่างออกไป ทางบริษัทก็สามารถปรับแก้ เพิ่มเติมให้ตรงความต้องการได้เป็นอย่างดี ในการให้บริการ บริษัทสามารถให้คำปรึกษา งานจัดเตรียม งานจัดทำข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้ในระบบแผนที่ภาษี อาทิเช่น จัดทำแผนที่ออร์โธ งานจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ งานจัดทำแผนที่แม่บท งานสำรวจข้อมูล   งานพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบให้กับหน่วยงานท้องถิ่นมากกว่า 60 หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น เมืองพัทยา อบต.บางพลีใหญ่ อบต.บางเสาธง อบต.บางปู เป็นต้น


บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++