โครงการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการจัดทำข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ประมาณ 90,000 แปลง (ปี พ.ศ. 2549)