งานที่ปรึกษาด้านการสำรวจ
บริษัทก่อตั้งขึ้นจากบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมสำรวจเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันมีวิศวกรสำรวจที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีขึ้นไป มากกว่า 10 คน ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะรับใช้ประเทศชาติและพัฒนางานทางด้านสำรวจให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับงานในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางบริษัทจึงรับเป็นที่ปรึกษางาน หรือแก้ปัญหางานสำรวจ และงานทางด้านวิศวกรรม ได้แก่

 • งานด้านวิชาการ
 • การแก้ปัญหาทางเทคนิค
 • งานวางแผนโครงการที่เกี่ยวกับงานสำรวจ
 • งานสำรวจรังวัดขั้นสูง
 • งานสำรวจและออกแบบด้วยรูปถ่ายทางอากาศ
 • ให้คำแนะนำวิธีการหรือทางเลือกในการสำรวจหาข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกต่อการใช้ข้อมูล งบประมาณ เป็นต้น
 • งานจัดสร้างระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ประสานกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • งานออกแบบถนนทางยกระดับ สะพาน และงานโครงสร้าง

ปัจจุบันบริษัท ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อประกอบการให้บริการทางด้านที่ปรึกษา เช่น

 • สแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ Transparency Adaptor ซึ่งสามารถที่จะสแกนฟิล์มหรือ Slide เพื่อผลิตงาน ทางด้านรูปถ่าย
 • เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System), GNSS (Global Navigation Sattellite System) ซึ่งสามารถหาพิกัดในวิธีการแบบ DGPS (Differential Global Positioning System) และในแบบ Network Adjustment ซึ่งจะให้ความถูกต้องที่สูงขึ้น
 • ระบบปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) โดยได้จัดหาชุดโปรแกรม เช่น ArcGIS, ArcView และ Mapinfo มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และผลิตผลงาน รวมทั้งพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในบริษัทให้ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น