งานสำรวจและจัดทำแผนที่

          การให้บริการงานสำรวจและจัดทำแผนที่อันประกอบด้วย งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อใช้ในการ ออกแบบ การก่อสร้าง หรืองานวางแผนโครงการ ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยรูปแบบของการจัดทำแผนที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งทางบริษัทสามารถจัดทำแผนที่ได้ในหลายรูปแบบ อาทิ
 
 
  • แผนที่ภูมิประเทศโดยการสำรวจแบบวิธีดั้งเดิม (Conventional Topographic Mapping) ซึ่งจะใช้วิธีการสำรวจโดยใช้กล้องทีโอโดไลธ์ธรรมดาประกอบกับกล้องระดับหรือใช้ชุด Total Station เป็นต้น
  • แผนที่ภูมิประเทศโดยวิธีการแบบสมัยใหม่ (modern surveying) เป็นการใช้เครื่องมือรับสัญญาดาวเทียมแบบ GNSS โดยใช้วิธีการ RTK
  • แผนที่ภูมิประเทศโดยการสำรวจโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photographic Mapping) โดยทางบริษัทได้จัดหาและพัฒนา Software ต่างๆ ที่จำเป็นในการผลิตแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ การขยาย และดัดแก้ภาพถ่าย (Rectified Photo) ได้ในระดับการผลิตที่พอเพียงระดับหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทกำลังพัฒนาระบบการผลิตโดยวิธีนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน และสามารถผลิตได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เนื่องจากวิธีการผลิตแผนที่ด้วยภาพถ่ายนี้ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความถูกต้องสูง และลดการทำงานสนามได้มาก
  • การจัดทำแผนที่ภูมิประเทศโดยการนำเข้าจากแผนที่ที่มีอยู่แล้ว ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยเทคนิคการนำเข้าข้อมูลโดยเครื่อง Scanner ซึ่งมีลักษณะข้อมูลแบบ Raster และทำการแปลงให้เป็นข้อมูล Vector ซึ่งแผนที่ดิจิตอลที่ได้สามารถนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี