งานจัดทำระบบแผนที่ภาษีงานที่ปรึกษาและการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน โรงเรือน และป้าย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้พัฒนาระบบโปรแกรมและวิธีการดำเนินการต่างๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แต่หากหน่วยงานมีความต้องการของระบบปลีกย่อยที่แตกต่างออกไป ทางบริษัทก็สามารถปรับแก้ เพิ่มเติมให้ตรงความต้องการได้เป็นอย่างดี ในการให้บริการ บริษัทสามารถให้คำปรึกษา งานจัดเตรียม งานจัดทำข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้ในระบบแผนที่ภาษี อาทิเช่น จัดทำแผนที่ออร์โธ งานจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ งานจัดทำแผนที่แม่บท งานสำรวจข้อมูล งานพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบให้กับหน่วยงานท้องถิ่นมากกว่า 60 หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น เมืองพัทยา อบต.บางพลีใหญ่ อบต.บางเสาธง อบต.บางปู เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี เป็นต้น