ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. (ปี พ.ศ. 2556)

  โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. (ปี พ.ศ. 2556)

  ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. (ปี พ.ศ. 2556) เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลค่าโครงการ 4.47 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สศช. ที่เผยแพร่สู่ประชาชน ให้ข้อมูลมีความทันสมัยถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศช. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ สศช.
  Read More
  • Develop
 • จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

  ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 7.50 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศภายในเขตทาง และแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา สำรวจและประเมินราคาที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน และส่วนที่เหลือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ตรวจสอบเอกสารสิทธิและสอบสวนสิทธิ์เพื่อให้ทราบบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน สำรวจและประมาณราคาโรงเรือน
  Read More
  • Property
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555) เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการ 2.74 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำเชื่อมโยงผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิมของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำขั้นตอน วิธีการในการเชื่อมโยงที่จะรองรับการนำเข้าผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่ดำเนินการใหม่ในอนาคตของกรมชลประทาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุ-อุทกนิยมวิทยา พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการบริหารหัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Develop
 • งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เจ้าของโครงการ : บริษัท เหมราชฯ มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 1.09 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัดรอบพื้นที่ พร้อมปักหมุดแนวเขต จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
  Read More
  • Survey&map
 • ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ชื่อโครงการ : ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550) เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลค่าโครงการ 95.90 ล้านบาท ลักษณะโครงการ นำเข้าแผนที่ขอบเขตนิคมสร้างตนเอง แผนที่แปลงถือครองที่ดิน แผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  Read More
  • Geographic
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554)

  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลค่าโครงการ 2.50 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมฯ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมาสตร์ให้บริการข้อมูลสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต
  Read More
  • Develop
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554)

  โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 29.48 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ศึกษาวิเคราะห์สภาพการจราจร การเพิ่มขีดความสามารถความจุ และเสนอแนะในการเพิ่มและเสริมโครงข่ายของถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนสายหลักในบริเวณใกล้เคียง ศึกษาออกแบบก่อสร้างถนน ทางยกระดับ
  Read More
  • Design
 • งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  ชื่อโครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต เจ้าของโครงการ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 10.00 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ทิ่ดินและอาคาร ระบบคมนาคมขนส่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต
  Read More
  • Geographic
load more hold SHIFT key to load all load all