ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554)

  งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 4.80 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของข้อมูลแปลงที่ดิน
  Read More
  • Develop
 • โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552)

  โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552)

  ชื่อโครงการ : โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552) เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 3.80 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทำระบบการให้บริการแผนที่ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข ครอบคลุมขอบเขตจังหวัดชลบุรี
  Read More
  • Taxmap
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555) เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการ 2.74 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำเชื่อมโยงผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิมของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำขั้นตอน วิธีการในการเชื่อมโยงที่จะรองรับการนำเข้าผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่ดำเนินการใหม่ในอนาคตของกรมชลประทาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุ-อุทกนิยมวิทยา พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการบริหารหัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Develop
 • โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557)

  โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 5.17 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืนให้สนับสนุนการทำงานในด้านการติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืนให้สามารถพิจารณาการอนุมัติในขั้นตอนต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น
  Read More
  • Develop
 • จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่ง ในบริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2556) เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 16.95 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหมุดหลักฐานทางดิ่งเดิม และจัดทำหมุดหลักฐานทางดิ่งเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ที่มีความเหมาะสม รังวัดหาค่าระดับ รวมทั้งค่าพิกัดทางราบของหมุดทางดิ่งทั้งหมด จัดสร้างแผนที่แสดงชั้นระดับความสูง
  Read More
  • Survey&map
 • โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2547)

  โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2547)

  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2547) เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มูลค่าโครงการ 2.50 ล้านบาท ลักษณะโครงการ เพื่อให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีข้อมูลใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บรายได้ และการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
  Read More
  • Taxmap
 • งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 1.87 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการและแสดงผลข้อมูลเสาส่งสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และข้อมูลของแหล่งผลิตไฟฟ้า พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลข้อมูลสภาพน้ำของเขื่อนในความรับผิดชอบของ กฟผ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของรากฎรของเขื่อน ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่การทำเหมือง ในพื้นทีเหมืองแม่เมาะ
  Read More
  • Develop
 • งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.00 - กม.98+347.360 (BK), กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 (ปี พ.ศ. 2553)

  งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.00 - กม.98+347.360 (BK), กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 (ปี พ.ศ. 2553)

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.00 - กม.98+347.360 (BK), กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 (ปี พ.ศ. 2553)
  Read More
  • Property
load more hold SHIFT key to load all load all