งานจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค