งานประเมินอสังหาริมทรัพย์

เป็นการให้บริการจัดทำการสำรวจเพื่อการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคางานอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีบุคลากรที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้ประเมินหลัก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สิน อีกทั้งบริษัทยังได้ผนวกเอาเทคโนโลยีที่บริษัทมีความถนัด ได้แก่ การสำรวจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องสูง ตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยในงานด้านการประเมินทรัพย์สิน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น

  1. งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจจัดทำแผนที่เพื่อแสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตรใหม่ ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
  2. งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ของกรมทางหลวง
  3. งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  4. สำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินงานโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย จังหวัดนครพนม เป็นต้น