งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุ่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555)