ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่จำนวน 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง (ปี พ.ศ. 2549)