จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานคร