งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท.