โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและงานจัดเก็บภาษี (ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)