โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2547)